Társaságon belüli munkakapcsolatok

Társaságon belüli munkakapcsolatok

Alá-és fölérendeltségi viszonyon alapuló függelmi kapcsolatok

A függelmi kapcsolatok kifejezik, hogy a szervezeti egységek miként kapcsolódnak a vezetéshez; célja az egyszemélyi vezetés egységességének és a munkafegyelem betartásának megteremtése.

A függelmi kapcsolatok vonala a szolgálati út, amelynek iránya és összefüggései a szervezeti felépítésben és a vezetők, dolgozók jogállásában foglaltakkal azonos, a szolgálati út betartása kötelező.

A vezérigazgató a társaság bármely munkavállalóját közvetlenül utasíthatja munkaköréhez illeszkedő feladat végrehajtására, jelentés készítésére, szóbeli vagy írásbeli beszámoló készítésére.

Szakmai irányítás (nem függelmi kapcsolat)

A szakmai irányítás olyan nem függelmi kapcsolat, amelyben a szakmai, funkcionális irányításra jogosult vezető ellátja szakterületéhez kapcsolódó feladatok szakmai irányítását, és ennek során a vele függőségi kapcsolatban nem lévő vezető, vagy dolgozó számára is jogosult utasítást adni. Amennyiben a szakmai irányításból és a függelmi viszonyból adódó utasítások között ellentmondás van, az egyszemélyi vezetés elvének elsődlegessége érvényesül, így a közvetlen munkahelyi vezető utasítása szerint kell eljárni. Amennyiben ezt a szakmai irányítást végző vezető nem fogadja el, úgy a szolgálati út szerinti első közös vezető dönt a vitás kérdésben.

Mellérendeltségből és a feladatokból eredő munkakapcsolatok

A munkakapcsolatok általános jellemzője, hogy az egyes szervezeti egységek a munkafolyamatokban közösen vesznek részt, így az egyes részlegek tevékenysége egymással szorosan összefügg.

A munkakapcsolatok a feladatok jellegét és összefüggéseit tekintve

 • együttműködési,
 • funkcionális,
 • adatszolgáltatási,
 • ellenőrzési kapcsolatok lehetnek.

Együttműködési kapcsolat esetén az érintettek bármelyike kezdeményezheti, illetve igényelheti az együttműködést. Vita esetén közvetlen felettesüknek, további egyet nem értés esetén a legelső közös felettesüknek kell dönteni.

Funkcionális kapcsolat esetén valamely szervezet - meghatározott körben - jogosult utasításokat adni a függelmileg nem alárendelt szervezet, illetve egység részére.

Adatszolgáltatási kapcsolat lehet tájékoztatási (kölcsönös) és jelentési (egyirányú) jellegű.

Ellenőrzési kapcsolatról akkor van szó, ha egy személy, vagy egy szervezet feladatai között más személyek, szervezetek feletti ellenőrzési jog, illetve kötelezettség szerepel.

Az egyes feladatok végrehajtása során a különböző szervezeti egységek között létrejövő kapcsolatokat az SZMSZ II. Működési része tartalmazza.

Értekezletek rendje

A vezetői munka fontos eszközei a rendszeres vezetői értekezletek. A vezetői értekezletek általános célja a társaságon belüli kommunikáció, koordináció, konzultáció, döntés előkészítés, konfliktuskezelés és ellenőrzés hatékonyságának elősegítése, javítása. A társaságnál két rendszeres értekezlet működik:

 • Vezérigazgatói értekezlet,
 • Igazgatói értekezlet.

Az időszakos értekezletek időpontjáról a vezérigazgató, ill. az igazgató az értekezletet megelőzően legalább nyolc nappal az érintetteket írásban értesíti. A rendkívüli értekezletek összehívásánál a nyolc nap betartása nem kötelező, de az írásbeli értesítéshez ez esetben is ragaszkodni kell.

A dolgozók részvétele a társaság irányításában, ellenőrzésében

A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint a Munka Törvénykönyve biztosítja a dolgozóknak a társaság irányításában, ellenőrzésében való részvételét.
A társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 1/3-át a dolgozók delegálják külön szabályokban foglaltak szerint. 

Üzemi tanács

A Zrt. központjában központi üzemi tanács, az erdészeteknél üzemi megbízott működik. Az üzemi tanácsok működésének részletes szabályait saját ügyrendje állapítja meg.
A Zrt. központi üzemi tanács hatásköre a társaság egészét érintő, illetve egynél több erdészetet érintő intézkedésekre terjed ki.
Az erdészeti ill. gyári üzemi megbízott hatásköre az erdészetvezető munkáltatói jogkörébe utalt kérdésekre, illetve saját szervezeti egységét érintő intézkedésre terjed ki.
A Zrt. biztosítja az üzemi tanácsok működéséhez szükséges feltételeket, ami a Zrt. által felhatalmazott partnerek feladatát képezi.

A Bakonyerdő Zrt. és az érdekképviselet kapcsolata

A Bakonyerdő Zrt. és a szakszervezet kapcsolatrendszerét részletesen a Kollektív Szerződés, a szakszervezet hatáskörét a Munka Törvénykönyv tartalmazza.

A Társaság számviteli elszámolási rendszerének alapelvei

A Társaság a mindenkor hatályos, jelenleg a 2000. évi C. törvény a számvitelről előírásainak megfelelően kettős könyvvitelt vezet és Éves beszámoló, Eredmény-kimutatás és Üzleti jelentés készítésére kötelezett.

A számviteli elszámolási rendszernek a törvényben előírt elvek érvényesítésén túlmenően a vezetői információs igényekhez kell igazodnia, így a következő követelményeknek kell megfelelnie:

 • a társaság tevékenységeihez igazodva tegye lehetővé az egyes tevékenységek bevételeinek és ráfordításainak kimutatását,
 • megfelelő gazdasági adatok előállításával támogassa a tervezési rendszer működését
 • igazodjon a vezetői információs rendszerhez,
 • alkalmas legyen a vezetők megfelelő gyakorisággal történő, pontos tájékoztatására a Társaság pénzügyi, gazdálkodási helyzetéről (árbevétel, költségek, likviditási helyzet alakulása),
 • alkalmas legyen a Társaság érdekeltségi rendszerének működéséhez szükséges mutatók, mérőszámok előállítására,

A Társaság számviteli tevékenységét Számviteli Politikájában határozza meg.

A Társaság számviteli elszámolási rendszerét a Számlatükör és Számlarend szabályozza.

A társaság ellenőrzési rendszere

Az ellenőrzési tevékenység általános feladata segítséget nyújtani

 • a társasági vezetés intézkedéseinek, döntéseinek megfelelő előkészítéséhez és végrehajtásához;
 • a társasági tevékenység gazdaságosságának növeléséhez;
 • a belső tartalékok feltárásához;
 • az eszközök és források helyes felhasználásához;
 • a felsőbb rendelkezések és intézkedések maradéktalan végrehajtásához;
 • belső rend és szervezettség, a biztonságos működés javításához;

továbbá ellenőrizni a társasági intézkedések, döntések, utasítások és egyéb rendelkezések végrehajtását.

A Társaság működését, ügyvezetését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzése mellett a következő ellenőrzési formák működnek a Társaságnál.

Vezetői ellenőrzés

A társaságon belüli hatékony ellenőrzés megszervezéséért, működéséért, a belső ellenőrzés megállapításainak hasznosításáért és realizálásáért minden vezető felelős a maga területén.
Részben folyamatosan, részben időszakosan ellenőrzik:

 • a működést és az általuk kiválasztott folyamatokat, tevékenységeket, illetve szervezeti egységeket;
 • a függelmileg alájuk tartozó szervezeti egység valamennyi tevékenységét.

Az ellenőrzés valamennyi vezetői szinten rendszeres és folyamatos feladat. Az utasítást kiadó vagy továbbító vezető köteles az utasítások végrehajtását ellenőrizni.
A feladat nem, illetve nem megfelelő teljesítése esetén a vezetőnek élnie kell a felelősségre vonással. A mulasztások megszüntetésére vonatkozó utasítást az ellenőrzésre kötelezett vezető adja meg.

Munkafolyamatba épített ellenőrzés

A folyamatokba épített ellenőrzési tevékenységeket az SZMSZ II. Működési része rögzíti.

Függetlenített belső ellenőrzés

A függetlenített belső ellenőrzési szervezet az Ellenőrzési Osztály. Függelmileg a vezérigazgató alatt, de részben a Felügyelő Bizottság irányításával a társaság egészére, annak minden tevékenységére kiterjedő ellenőrzést végzi. A belső ellenőrzés a munkatervében rögzített területeken megvizsgálja a szabályszerűséget, a rendeleteknek megfelelő ügyintézést és ügymenetet, összefoglalja az ellenőrzés tapasztalatait, és javaslatot tesz a problémák elhárítására.

A társaság belső szabályzati rendszere

A Bakonyerdő Zrt. működési rendje a tevékenységeknek megfelelő működési szabályok alkalmazására és a tevékenységek végzésének összehangolt gyakorlására épül.

A társaság alapvető működési rendjét:

 • az Alapító Okirat,
 • a Felügyelő Bizottság ügyrendje,
 • a Szervezeti és Működési Szabályzat,
 • a Számviteli politika,
 • a szakmai szabályzatok
 • a Kollektív Szerződés

írja elő.

Koronavírus miatti intézkedések,
Pénztári nyitvatartás

Részletek itt

Felelősségteljes erdőgazdálkodás

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Értesítjük aktuális akcióinkról, eseményeinkről ...