Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő megnevezése: Bakonyerdő Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.19-10-500227
Adatkezelő székhelye: 8500 Pápa, Jókai u 46.
Adatkezelő e-elérhetősége: info @ bakonyerdo.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatvédelmi tisztviselő székhelye: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Adatvédelmi tisztviselő e-elérhetősége: dpo @ nador.hu

 

Vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek meghatározása során a 2016/679 (EU) számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) (továbbiakban: Rendelet) mellett az alábbi törvények és kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

2013. évi V. törvény („Ptk.”) a Polgári Törvénykönyvről,

2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló  

törvények és kapcsolódó jogszabályok, illetve a tájékoztatóban részletesen megjelölt további jogszabályok rendelkezéseit.

 

Adatkezelés szabályai:

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
 

Kezelt adatok köre:

MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

Promóciós célú fényképek és videók készítése, megjelentetése

Az Adatkezelő rendezvényein, az általa szervezetett versenyről, túrákról, illetve pályázatok, nyereményjáték eredményhirdetéséről esetenként álló-és mozgóképfelvétel is készül későbbi promóciós célokra. A felvételeket az adatkezelő, vagy az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó készíti, mely felvételeken a megjelentek felismerhetőek lehetnek. A rendezvények sajtónyilvánosak is lehetnek, a megjelent sajtóorgánumok munkatársai is készíthetnek felvételeket, e sajtóorgánumok önálló adatkezelőnek minősülnek.

Ptk. 2: 28.§ (1) bekezdés értelmében a képmás és hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználáshoz az érintett személy hozzájárulása szükséges.  Amennyiben az adott rendezvény tömegrendezvénynek számít, akkor a fenti jogszabályhely (2) bekezdése szerint nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az elkészült felvételek a vállalati újságban, illetve a Társaság facebook oldalán, honlapján kerül megjelentetésre, illetve esetenként a helyi-és országos médiatartalom szolgáltatóknak is átadásra kerül.

 • adatkezelés célja: Társaság marketingtevékenységgel történő népszerűsítése, arculatának megerősítése, és ezzel kapcsolatban rendezvényeken készített fényképfelvételek készítése és felhasználása
 • kezelt adatok köre: érintett hang-és képmása
 • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) szerinti érintetti hozzájárulás, és a Ptk. 2: 48.§ (1)-(2) bekezdése
 • adatkezelés címzettje: esetenként helyi-és országos médiatartalom szolgáltatók
 • adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig
 • adattárolás módja: elektronikusan

 

 • Honlap adatkezelése:

Az Adatkezelő saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

Promóciós célú pályázatok, versenyek, nyereményjátékok szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés:

A Társaság a marketing tevékenység részeként különböző pályázatokat (különösen rajz- fotópályázatot), versenyeket hirdet, esetenként nyereményjátékot is szervez.

Ehhez kapcsolódóan csak az érintett hozzájárulásával végez adatkezelést a Társaság. A Társaság e tevékenységéhez kapcsolódó felhíváson jelen tájékoztatóra hivatkozással adatvédelmi tájékoztatót jelentet meg. Az érintett a pályázatra, versenyre, nyereményjátékra való jelentkezéssel, regisztrációval egyúttal a hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Amennyiben a felhívás nem zárja ki kiskorúak jelentkezését, akkor tizenhatodik életévét be nem töltött személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával nevezhet.

 • adatkezelés célja: Társaság marketingtevékenységgel történő népszerűsítése, arculatának megerősítése, és ezzel kapcsolatban pályázatok, nyereményjátékok, versenyek szervezése és pályaművek, illetve arról és résztvevőkről, eredményhirdetés során készített fényképek felhasználása
 • kezelt adatok köre: pályázó /versenyző neve, elérhetősége opcionálisan iskolájának, osztályának, felkészítő tanárának megnevezése, 16. életévét be nem töltött pályázó esetén a törvényes képviselő hozzájárulásán megadott adatok
 • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) szerinti érintetti hozzájárulás,
 • adatkezelés címzettje: a konkrét eseményhez kibocsátott egyedi adatvédelmi tájékoztató szerint
 • adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

 • Rendezvények szervezése, lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

Társaság számos rendezvényt szervez, amely tartalma a munkatársaknak és hozzátartozóiknak tartott ünnepi rendezvényektől, versenyektől, túráktól kezdve a nyílt napon át egészen a beruházások átadásáig terjed. Rendezvények alkalmával résztvevői és vendéglista is rögzítésre kerül a biztonságos lebonyolítás illetve hozzájárulás esetén hasonló rendezvényekre történő meghívás érdekében (ez utóbbi esetében részletes tájékoztatás a Hírlevéllel kapcsolatos adatszolgáltatásnál).

 • adatkezelés célja: rendezvényre jelentkezők nyilvántartása.
 • kezelt adatok köre: név, e-mail cím, rendezvény, amire jelentkezett, telefonszám (opcionális), szervezet és beosztás
 • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) szerinti érintetti hozzájárulás,
 • adatkezelés címzettjei: esetlegesen rendezvény szervezésében résztvevő egyéb szervezetek. A rendezvény szervezésében résztvevő szervezetek megjelölésre kerülnek a konkrét eseményhez kapcsolódó felhívásban, meghívóban.
 • adattárolás határideje: hozzájárulás visszavonásáig
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

 • Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

Adatkezelő saját honlapot üzemeltet, amelyen lehetőségük van a látogatóknak a kapcsolatfelvételre, illetve különböző pályázatokon való részvételre.  A kapcsolatfelvételnél a kitölthető formanyomtatvány azonban nem a honlap adatbázisába rögzít, hanem a „form” kitöltése egy e-mailt generál az info@ bakonyerdo.hu címre. Ezt a címet a titkárságon kezelik. Ezáltal a név, az e-mail cím, az üzenet tartalma és tárgya e-mail formájában kerül rögzítésre.

Adatkezelő saját szervereket üzemeltet, ezeken tárolódnak a Társaság címeire érkező e-mailek. A Társaság biztosítva a személyes adatokat, az e-mailben található személyes adatokat csak az azokkal összefüggő célok megvalósulásáig kezeli.

 • adatkezelés célja: a Társasággal történő kommunikáció, kapcsolatfelvétel,
 • kezelt adatok köre: név, e-mail cím, opcionálisan telefonszám, az üzenet tárgyában, tartalmában szereplő egyéb személyes adatok
 • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
 • adatkezelés címzettjei:
 • adattárolás határideje: Irattári terv szerint
 • adattárolás módja: elektronikus

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Hírlevelet (értesítést) mindazok kapnak, akik erre a szolgáltatásra feliratkoznak. Hírlevélre történő feliratkozáskor az érintettnek el kell fogadnia az adatvédelmi tájékoztatót, ezáltal az érintett előzetes és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését nyilváníthatja ki.

 Adatkezelő minden hírlevél (értesítés) alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

 • adatkezelés célja: a Bakonyerdő Zrt. tevékenységeit népszerűsítő marketing célú adatkezelés
 • kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe,
 • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
 • adatkezelés címzettjei:- esetlegesen a Társaság felsorolt adatfeldolgozói
 • adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal törlésre kerül
 • adattárolás módja: Amennyiben a feliratkozás írásban történik, akkor az Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon egyébként iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

 • Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés:

Társaságnál kifejezetten külön ügyfélszolgálat - ideértve a telefonon elérhető ügyfélszolgálatot is- nem működik. Társasághoz beérkezett panaszok, észrevételek rögzítésére, kivizsgálására, illetve megválaszolására belső szabályzásnak megfelelően kerül sor.

 

JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés:

A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon.

 • adatkezelés célja: jogszabályi előírás betartása
 • kezelt adatok köre: maradandó értékűnek minősülő iratokban lévő személyes adatok
 • adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, 1995. évi LXVI. törvény
 • adatkezelés címzettjei: Levéltári törvény szerint
 • adattárolás határideje: közlevéltár részére történő átadásig
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

Adatkezelés adó-és számviteli kötelezettség teljesítése céljából:

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó –és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

 • adatkezelés célja: jogszabályi előírás betartása
 • kezelt adatok köre:
 • az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény (Áfa tv. ) 169.§ és 202[PDA1] .§ alapján különösen: név, cím, adószám, adózási státusz,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ alapján: név , cím , a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
 • A Társaság által üzemeltetett szálláshelyek egy része nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősül és a 173/2003. ( X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá esik, így idegenforgalmi adó (IFA beszedése alól mentesek), míg a szálláshelyek másik része esetén a Társaság kötelezett az IFA beszedésére. IFA beszedési kötelezettség vonatkozásában ellenőrzés céljából jogszabály nyilvántartási kötelezettséget is előírhat a beszedésre kötelezett szállásadó részére, meghatározva a nyilvántartandó adatokat, és nyilvántartás módját. (Szabályzat hatálybalépése idején Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (IX.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a, Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XI.30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló11/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításával egységes szerkezetben 6.§-a ír elő ilyen kötelezettséget.)2016. évi CLVI. törvény 9/G.§ (3) A szálláshely-szolgáltató a helyi önkormányzat idegenforgalmi adóról szóló rendelete szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: IFA nyilvántartás) elektronikus vezetését a 2019-ben több ütemben bevezetésre kerülő szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával is teljesítheti.
 • adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, 2017. évi CXXVII. törvény, 2000.évi C. törvény, 1995. évi CXVII. törvény,
 • adatkezelés címzettjei: jogszabályban meghatározott hatóság, egyéb szerv
 • adattárolás határideje: Irattári terv szerint számla kiállításától számított 8 év
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében, illetve számlázási, ügyviteli rendszerelében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

Trófeabírálattal kapcsolatos adatkezelés:

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 73. § (1) A vadászatra jogosult legkésőbb a vadfaj trófeás egyedének vadászati idényét követő harminc napon belül köteles a vadászati hatóságnak trófeabírálat céljából bemutatni a vadászati idényben vadászjeggyel rendelkező vadász által elejtett gímszarvas, dámszarvas, az őz agancsát, valamint a muflon csigáját.

A trófeabírálati eljárás kezdeményezésekor a Társaság az elejtő nevét, vadászjegyének vagy engedélyének számát, az elejtés időpontját, valamint az elejtett vadra vonatkozó adatokat továbbítja az illetékes hatáskörrel rendelkező hatóság felé, amely trófeabírálati eljárást folytat le, és ennek keretében Trófeabírálati lapot állít ki.

 • adatkezelés célja: jogszabályi előírás betartása
 • kezelt adatok köre: vadfaj trófeás egyedét elejtő neve, vadászjegy/engedély száma, elejtés időpontja, elejtett vadra vonatkozó adatok
 • adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, 1996.évi LV. törvény
 • adatkezelés címzettjei:illetékes vadászati hatóság
 • adattárolás határideje: Irattári terv szerint trófeabírálati lap kiállításától számított 5 év
 • adattárolás módja: papír alapon és elektronikusan

Üdüléssel, és táboroztatással kapcsolatos egészségi adatkezelés

A Társaság ifjúsági üdültetési és táboroztatási szolgáltatást is nyújt. Ennek feltételeiről a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet rendelkezik.

A hivatkozott rendelet 4. § -a kimondja, hogy a táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A Társaság ezért köteles különleges személyes adatokat kezelni 16 éven aluli személyekről.

A rendelet 2. melléklete szerinti adatokat köteles a Társaság a táborozó vagy üdülő fiatalokról és törvényes képviselőjükről rögzíteni és kezelni.

A gyermek törvényes képviselője a rendeletben előírt adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal köteles igazolni a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. Ennek megtételére a Társaság hívja fel a gyermek törvényes képviselőjét azzal, hogy a szükséges nyomtatványt átadja kitöltés céljából. Rendelet előírásának megfelelően a Társaság legkésőbb a táborozás megkezdésekor át kell venni a nyilatkozatot, és azt a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartania.

 • adatkezelés célja: jogszabályi előírás betartása
 • kezelt adatok köre: 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. melléklete szerinti adatkör
 • adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, 12/1991. (V.18.) NM rendelet 4.§
 • adatkezelés címzettjei: ellenőrzés esetén illetékes hatóságnak be kell mutatni
 • adattárolás határideje: táborozás, üdültetés végétől számított 5 év
 • adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Vendégkönyv/szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés:

 • adatkezelés célja: jogszabályi előírás betartása
 • kezelt adatok köre:
 • 2007. évi II. törvény 73.§ (1) bekezdése szerinti adatok  (harmadik országbeli állampolgár személyazonosító adatai, úti okmány azonosító adatai, szálláshely címe, szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja, a vízum vagy tartózkodási engedély száma, és a beutazás időpontja, helye)
 • 2016. évi CLVI. törvény 2020. január 1. napjától hatályos  9/H. § (1) bekezdés ( igénybevevő családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési hely, és ideje, anyja születési családi és utóneve, az igénybevevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait, szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontját.
 •  
 • adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, 12/1991. (V.18.) NM rendelet 4.§
 • adatkezelés címzettjei: törvényben erre feljogosított szerv, személy, a Társaság felsorolt Adatfeldolgozói
 • adattárolás határideje: 2016. évi CLVI. törvény 9/H. (1) bekezdésében meghatározott adatokat a rögzítéstől számított egy évig kezeli. Tekintettel arra, hogy a szálláshely-szolgáltatás tárgyban létrejött szerződés alapján számla kiállítására köteles, illetve bizonyos szálláshelyek esetén pedig IFA beszedésére köteles, ezen  jogszabályi kötelezettség teljesítése és ellenőrizhetősége céljából kezeli az ehhez szükséges személyes adatokat, amelyről részletes tájékoztatás az  „Adatkezelés adó-és számviteli kötelezettség teljesítése céljából „ címszó alatt található.

 

 • adattárolás módja: 2007. évi II. törvény 73.§  szerint előírt formanyomtatványon, papírlapon (vendégkönyv), de a 2016. évi CLVI. törvény 9/G.§ (3) A szálláshely-szolgáltató a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti vendégkönyv (a továbbiakban: vendégkönyv) elektronikus vezetését a 2019-ben több ütemben bevezetésre kerülő szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával is teljesítheti. 2016. évi CLVI. törvény 9/H .§ (3) bekezdés a  szálláshely-szolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt célból, az ott meghatározott adatokat a bejelentkezéskor a 9/I. § szerinti szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti. Nem kell rögzíteni azt az adatot, amelyet az (1)bekezdés b) pontja szerinti okmány nem tartalmaz.(4) A tárhelyszolgáltató tevékenysége kizárólag az adatok tárolására, az adatokhoz a szálláshely-szolgáltató számára való hozzáférés biztosítására, továbbá az adatok tárhelyen történő tárolására terjed ki azzal, hogy a tárhelyszolgáltató a tárhelyen tárolt adatok tartalmát nem ismerheti meg. A tárhelyen tárolt adatokat a kizárólag a szálláshely-szolgáltató, valamint a szálláshely-szolgáltató útján törvényben arra feljogosított személy vagy szerv ismerheti meg.

2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (7) bekezdés : A szálláshely szolgáltatást igénybevevő az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szolgáltatást megtagadja

Kártérítési felelősséggel kapcsolatos adatkezelés:

A kártérítési felelősség általános szabályát a Ptk. 6. 519.§ - a mondja ki, a vadkárokkal, vadászható állat által okozott kár, valamint a vadászati kár megtérítésével kapcsolatos szabályok a Vtv. 75.-81.§ a, és a Vtv. vhr. 82-84.§ -ai taglalják.

Vadkár igény bejelentés esetén - peres-illetve egyéb hatósági eljáráson kívüli - egyezség létrehozása érdekében vadkárbecslési jegyzőkönyvet vesznek fel a felek képviselőinek jelenlétében. Társaság belső szabályzatának megfelelően Társaság által felkért magánszakértő, kárbecslő végzi el a vadkár becslését, veszi fel erről a jegyzőkönyvet.

Egyéb kár bejelentése esetén Társaság a bejelentésben, illetve szükség szerint bekért további adatok alapján megvizsgálja a kártérítési felelősség fennállásának, egyezség kötésének lehetőségét.

Társaság felelősségbiztosítással rendelkezik, ezért saját hatáskörben dönthet úgy, hogy a bejelentést, és annak mellékleteit, egyéb bizonyítékokat a biztosító társaság részére megküldi.

A Társaság csak a kártérítési felelősség megállapításához, illetve egyezség megkötéséhez szükséges adatokat kezeli.

 • adatkezelés célja: jogszabályban rögzített kártérítési felelősség fennállásának vizsgálata, egyezség létrehozatala
 • kezelt adatok köre:

káreseménnyel kapcsolatos felelősség fennállásának vizsgálatához szükséges személyes adatok köre

 • adatkezelés jogalapja: adatkezelő, érintett jogos érdeke
 • adatkezelés címzettjei:esetlegesen a Társaság felsorolt Adatfeldolgozói, káreseménnyel kapcsolatban eljáró biztosító, és biztosítási ügynökök, esetlegesen illetékes, hatáskörrel rendelkező hatóság, szakértő, szakértői intézmény
 • adattárolás határideje: Irattári terv szerint
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

EUTR rendelet végrehajtásával kapcsolatos adatkezelés

A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:EUTR rendelet) az unió belső piacára kerülő faanyag származás igazolási rendszerének hatósági felügyeletét és ellenőrzését írta elő az illegális fakitermelések hatékony visszaszorítása érdekében. Az uniós jogharmonizáció érdekében a 2015. évi XLIX. törvény rendelkezett az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) módosításáról. Az Evt. 2015. május 5-én hatályba lépett módosítása az érintett piaci szereplők, a kereskedők és a hatósági felügyeletet ellátó erdészeti hatóság számára a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos kötelezettségeket határozta meg.

Társaságunk, mint a faanyag-kereskedelmi lánc szereplője e körben többek között köteles az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 90.§ (1) bekezdés alapján a Társaság által értékesített faanyag származásának igazolása céljából 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet (a továbbiakban EUTR Vhr. által meghatározott tartalommal szállítójegyet kiállítani.

 • adatkezelés célja: jogszabályi előírás betartása
 • kezelt adatok köre: 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet (a továbbiakban EUTR Vhr.) 3. § -ában meghatározott adatok:
 • adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja,
 • adatkezelés címzettjei:illetékes hatóság ellenőrzés során jogosult bekérni, beletekinteni
 • adattárolás határideje: szállítójegy kiállításától számított 8 év
 • adattárolás módja Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

EKAER rendelet végrehajtásával kapcsolatos adatkezelés

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (EKAER rendelet) 3. § (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó
a) az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,b) belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt,c) belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést(a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) – a 4. §-ban meghatározott eltéréssel – kizárólag érvényes EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat. Ugyanezen jogszabályhely (2) A közúti fuvarozással járó tevékenységnek minősülést nem befolyásolja, hogy a közúti fuvarozást a terméket értékesítő, a terméket beszerző, az egyéb célú behozatalt, egyéb célú kivitelt megvalósító személy, szervezet vagy bármelyikük megbízásából más végzi.

A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó az EKAER szám megállapítása érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz EKAER rendeletben meghatározott tartalmú bejelentést tenni. 

 

Fuvarlevél, CMR

261/2011.(XII.7.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés szerint a díj ellenében közúti árutovábbítást végző tehergépjármű fuvarlevéllel vehet részt a forgalomban.

A közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016.(VI.7.) Korm. rendelet 5. § (1) Ha jogszabály kötelezővé teszi, vagy a szerződő felek így rendelkeznek, a fuvarozási teljesítményről legalább a 120/2016. (VI. 7.) Korm.rend-ben meghatározott adattartalommal fuvarlevelet kell kiállítani.

1971. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről- szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény minden olyan szerződésre érvényes, amely áruknak közúton, járművel, díj ellenében végzett szállításáról szól, ha az áru átvételének helye és a kiszolgáltatásra kijelölt hely – amint ezeket a fuvarozási szerződésben megjelölték – két különböző állam területén van, amelyek közül legalább az egyik szerződő állam.

Felek a fuvarozási szerződésről fuvarlevelet állítanak ki. A fuvarlevél hiánya, szabálytalansága vagy elvesztése nem érinti sem a fuvarozási szerződés létét, se annak érvényességét; arra továbbra is ennek az Egyezménynek a rendelkezései érvényesek. Fuvarlevél kötelező tartalmát a 6. cikk határozza meg.

 • adatkezelés célja: jogszabályi előírás betartása
 • kezelt adatok köre: 120/2016. (VI. 7.)Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés, nemzetközi árufuvarozás esetén a 1971. évi 3. tvr. rendelettel kihirdetett Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről- szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény 6. cikk. által meghatározott adatok köre
 • adatkezelés jogalapja: 261/2011.(XII.7.) Korm. rendelet 22.§, nemzetközi árufuvarozás esetében 1971. évi 3. tvr. rendelettel kihirdetett Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről- szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény 6. cikk.
 • adatkezelés címzettjei: illetékes hatóság ellenőrzés során bekérheti, illetve beletekinthet
 • adattárolás határideje: kiállításától számított 8 év
 • adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

 

Fogyasztói panaszok kezelése:

A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

 

1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/§.(3) bekezdés szerint a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

Ugyanezen jogszabályhely (6) bekezdése szerint az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

 • adatkezelés célja: a panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása
 • kezelt adatok köre: ha panaszról jegyzőkönyv felvételére kerül sor, akkor a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésében előírt adatokat tartalmaznia kell:

 

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 • adatkezelés jogalapja: fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ( Fgytv.) 17/A.§
 • adatkezelés címzettjei: ellenőrző hatóság részére ellenőrzés során kérésre be kell mutatni
 • adattárolás határideje: Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdés alapján
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

Fogyasztói szavatossági/ jótállási igények kezelése:

 • adatkezelés célja: reklamáció, szavatossági,  illetve jogszabályon alapján fennálló jótállási igények rögzítése, kivizsgálása, elbírálása
 • kezelt adatok köre: ha  jegyzőkönyv felvételére kerül sor,a jegyzőkönyvben, ha pedig ingó dolog átvételére, akkor az átvételi elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, és címét.  

adatkezelés jogalapja:  a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (NGM rendelet)

 • adatkezelés címzettjei: ellenőrző hatóság részére ellenőrzés során kérésre be kell mutatni
 • adattárolás határideje: Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdés alapján
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Természetes személy partner adatainak kezelése:

Társaság tevékenysége során fogyasztónak, és vállalkozásnak minősülő természetes személy partnerekkel számos szerződés előkészítésére, megkötésére kerül sor. Szerződés alatt értendő a szóban, és írásban megkötött szerződés, illetve a megrendelő és visszaigazolás, gyűjtési engedély, felvásárlási jegy stb. is. 

Szerződésekkel kapcsolatos személyes adatok jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kezelt adatokra vonatkozó tájékoztatás JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK fejezetcím alatt található.

 • adatkezelés célja: szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása
 • kezelt adatok köre:
 • Vevőként, szállítóként szerződött természetes személyek neve, születési neve, születési ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, adószám, vállalkozói, őstermelői igazolvány száma, lakcíme, székhelye, telephely címe, telefonszám, e-mail címe, bankszámlaszáma. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.)12.§ (2) bekezdés meghatározza az egyéni vállalkozók, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény ( a továbbiakban : Szja) 81/B. § pedig a mezőgazdasági őstermelők nyilvános adatait, amelyek az Info. tv. 3.§ 6. pontja értelmében közérdekből nyilvános adat.
 • Ingatlan-nyilvántartásba bejegyezendő jogok , feljegyezendő tények bejegyzése illetve feljegyzése alapjául szolgáló okiratok (különösen: adásvételi szerződés, zálogjogot alapító szerződés ) esetében  az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXL. törvény 32.§ -a írja elő a szerződésben rögzítendő kötelező személyes adatok körét.
 • Közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló magánokiratok (különösen adásvételi, üzembentartói szerződés) esetében pedig a 304/2009. (XII. 22. ) Korm. rendelet határozza meg a kötelezően rögzítendő személyes adatok körét.
 • Amennyiben a Társaság a szerződés teljesítése körében vendéglátást, illetve ha gyermekeknek táborozást biztosít, akkor a szolgáltatást igénybevevő felnőttek, illetve gyermekek speciális étkezési igénye (diéta, ételallergia) , egyéb egészségügyi problémára vonatkozó adat, igény ( különösen allergia, gyógyszerszedés)

 

 • adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése, étkezésre, diétára vonatkozó egészségügyi adatok az érintett létfontosságú érdekének védelme
 • adatkezelés címzettjei :esetlegesen a Társaság felsorolt Adatfeldolgozói, étkeztetést, fuvarozást biztosító alvállalkozó,
 • adattárolás határideje: Irattári terv szerint,
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

Nem természetes személy partner természetes személy kapcsolattartójának, képviselőjének adatai:

 • adatkezelés célja: A Társaság nem természetes személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
 • kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím
 • adatkezelés jogalapja: nem természetes személy partner érdeke
 • adatkezelés címzettje: esetlegesen a Társaság felsorolt Adatfeldolgozói
 • adattárolás határideje: Irattári terv szerint
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

 •  

Szálláshely szolgáltatás:

A Bakonyerdő Zrt. szállásszolgáltatás és ehhez kapcsolódó egyéb vendéglátási tevékenységét a honlapján feltüntetett vendégházakban, turistaházakban, erdészeti erdei iskolákban, alkotóházban végzi:

A személyes adatokat csak és kizárólag a szálláshely-szolgáltatás biztosításához és annak érintett általi igénybevételének céljából kezel a Zrt. Az adatokat a Zrt. egy külön erre a célra létrehozott nyilvántartásban kezeli – a Zrt. csak olyan adatokat rögzít a vendégeiről, amely a cél eléréséhez szükséges.

A Társaság. az adatokat addig tárolja, ameddig arra vonatkozóan hatályos jogszabály kötelezettséget ír elő: azon vendégek adatait, akiknek a szolgáltatásról számlát állít ki a Zrt., a hatályos számviteli törvény szerint 8 évig, minden más vendég az adatszolgáltatási határidő leteltéig, (lásd. részletes tájékoztatást a jogi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatkezelés címszó alatt) de legkésőbb a szálláshely-szolgáltatás igénybe vételétéhez fűződő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos polgári jogi igények elévüléséig.

Ajánlatkérésre a nem a Társaság üzemeltetésében lévő www.erdeiszallasok.hu oldalon keresztül, illetve közvetlenül a Társaság elérhetőségére küldött nyilatkozattal van lehetőség.  Az ajánlatkérés során ajánlatkérő által megadott adatokat (név, e-mail cím, egyéb elérhetőség, az érintett szálláshely neve, a szálláshely igénybevételének várható kezdő és végső időpontja, fizető eszköz, igénybevevők száma, egyéb megadott adatok) Társaság ajánlat adása, szerződés létrehozatala céljából kezeli. Hírlevelet és egyéb, eltérő adattartalmú megkeresést Társaság csak és kizárólag akkor küld az érintett számra, ha azt kifejezetten kérte.  (részletes tájékoztatás a Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés címszó alatt.)

Amennyiben nem jön létre szerződés, akkor az ajánlati kötöttség időtartama alatt kezeli a szállásszolgáltatás ajánlatkérés során megadott adatokat.

Amennyiben az érintett és a Társaság között létrejön a szerződés, akkor a Társaság jogi kötelezettség teljesítése érdekében is kezel személy adatokat, amellyel kapcsolatos részletes tájékoztató „JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK fejezetcím alatt található.

Vadásztatás, vadászatszervezés:

Társaság, mint vadászatra jogosult a vadászati jogot gyakorolhatja saját vadászat, bérvadászat illetve vendégvadászat formájában.

Bérvadászat esetén a vadászni kívánó partnerrel szerződést kötnek. Teljesítésigazolásképpen főszabály szerint lőjegyzéket vesznek fel, amely tartalmazza a vadászvendég nevét, vadászterület nevét, időpontot, az elejtett vad faját, ivarát, mennyiségét, az elejtés illetve a trófea kifőzés időpontját, a bírálati súlyt, az igénybe vett szolgáltatásokat.

Vendégvadászat esetén a társasággal üzleti, szakmai kapcsolatban álló személyek részére küldenek. A vendégvadászatokra a Társaság vendégjegyet állít ki. Vendégek nevét beírják az erdészetek által vezetett vadászati naplóba.

 • adatkezelés célja: a vadászati szolgáltatás igénybevételhez szükséges vendégjegyek kiadása, bérvadászati szerződés megkötése, illetve vadászati szolgáltatás teljesítése
 • kezelt adatok köre:

vendégjegy esetében: vendég neve, vadászat ideje, az elejthető vadfaj megnevezése,mennyisége.

Bérvadászati szerződés esetén bérvadász neve, vadászat ideje, az elejthető vad megnevezése, mennyisége, vadászterület megnevezése továbbá a (belföldi bérvadász) vadászjegy száma, külföldi bérvadász állampolgársága, vadászati engedélyének száma, érvényességének ideje, nemzetközi felelősségbiztosítással rendelkezésről nyilatkozat.

 • adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése, Adatkezelő jogos érdeke,
 • adatkezelés címzettje: külföldi vendégek esetén az illetékes hatóságnak vadászati engedély beszerzés intézése céljából:Vtv. 62.§ illetve társas  vadászatok bejelentése során illetékes hatóság
 • adattárolás határideje: Irattári terv szerint
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

Erdőgazdálkodói/vagyonkezelői hozzájárulás, engedély:

behajtási engedély:

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény ( a továbbiakban Evt.) 92. § (1) bekezdés c) pontja kimondja, hogy az erdőben látogatás céljából járművel - ideértve a nem sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművet, valamint a nem csak emberi erővel hajtott kerékpárt is - közlekedni közforgalom számára megnyitott erdészeti magánúton, valamint járműközlekedésre kijelölt erdei úton kívül a feltáró hálózat részét képező erdei úton csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad közlekedni.

 • adatkezelés célja: A Társaság törvényben és kapcsolódó jogszabályban meghatározott hozzájárulás (továbbiakban: engedély) kiállítása végett kezeli a kérelmező (továbbiakban érintett) adatait. Továbbá kapcsolattartási célból a kérelmező önkéntes hozzájárulásával megadott elérhetőségi adatokat.
 • kezelt adatok köre : név, cím , jármű típusa, rendszáma
 • adatkezelés jogalapja: szerződési kötelezettség teljesítése
 • adatkezelés címzettje:nincs adattovábbítás
 • adattárolás határideje:Irattári terv szerint
 • adattárolás módja :Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

erdészeti szaporítóanyag gyűjtési engedély

Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 15.§ (1)-(2) bekezdés szerint az erdőgazdálkodó gyűjtési jogát gyakorolhatja önmaga vagy az erre vonatkozó hozzájárulásával rendelkező magánszemélyek (kisgyűjtők) útján.

 

hullatott agancs gyűjtési engedély

Vtv. 2.§ d) pontja értelmében a vadászati jog részeként a hullatott agancs gyűjtésének joga a vadászatra jogosultat illeti meg. Törvény 9.§ értelmében a hullatott agancs szabályszerű gyűjtésével annak tulajdonjogát a vadászatra jogosult szerzi meg. Hullatott agancsot az 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 77.§ (5) bekezdés a Társaság vadászterületein csak a Társaság írásbeli hozzájárulásával lehet gyűjteni..

 • adatkezelés célja: A Társaság törvényben és kapcsolódó jogszabályban meghatározott hozzájárulás (továbbiakban: engedély) kiállítása végett kezeli a kérelmező (továbbiakban érintett) adatait. Továbbá kapcsolattartási célból a kérelmező önkéntes hozzájárulásával megadott elérhetőségi adatokat.
 • kezelt adatok köre :az érintett nevét, lakcímét, anyja nevét és születési helyét és idejét, a gépjármű típusát és rendszámát, valamint elérhetőségeit (email cím, és telefonszám).
 • adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség, szerződéses kötelezettség teljesítése
 • adatkezelés címzettje: nincs
 • külföldi adattovábbítás: nincs
 • adattárolás határideje: Irattári terv
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.
 •  

egyéb gyűjtési engedély (fenyőgyanta, gomba, vadgyümölcs, virág, gyógynövény, gally, toboz, diszítőlomb, föld alatti gomba):

A Társaság a törvények és jogszabályok rendelkezéseinek értelmében biztosítja gomba, vadgyümölcsök, gyógynövények gyűjtését az egyéni szükséglet illetve az meghaladó mennyiség esetében is. Az egyéni szükségletet meghaladó mennyiség esetén az erdőgazdálkodó hozzájárulása, engedélye szükséges.

 • adatkezelés célja: A Társaság törvényben és kapcsolódó jogszabályban meghatározott hozzájárulás (továbbiakban: engedély) kiállítása végett kezeli a kérelmező (továbbiakban érintett) adatait. Továbbá kapcsolattartási célból a kérelmező önkéntes hozzájárulásával megadott elérhetőségi adatokat.
 • kezelt adatok köre az érintett nevét, lakcímét, anyja nevét és születési helyét és idejét, a gépjármű típusát és rendszámát, valamint elérhetőségeit (email cím, és telefonszám).
 • adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése
 • adatkezelés címzettje: A Társaság engedély nélküli gyűjtés, illetve/és az erdei életközösséget károsító vagy veszélyeztető gyűjtés esetén – a kiadott gyűjtési engedély 3 évre való visszavonása mellett – az erdészeti hatóságnál erdővédelmi bírság kiszabását kezdeményezi. A hatósági eljárás esetén az adatokat átadja a hatóság részére.
 • külföldi adattovábbítás: nincs
 • adattárolás határideje: Irattári terv
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

egyéb erdőgazdálkodói hozzájárulás (területhasználati engedély), egyeztetés:

Evt .76/C.§ alapján  erdei legeltetési tevékenységhez, Evt. 93.§ alapján pedig huszonnégy órát meghaladó üdülési, illetve sportolási célból való tartózkodáshoz, táborozáshoz, sátor felveréséhez turistaútvonal kijelöléséhez és létesítéséhez, turisztikai berendezés, létesítmény építéséhez és fenntartásához, ideiglenes árusítóhely üzemeltetéséhez sportverseny rendezéséhez az erdőgazdálkodó hozzájárulása, illetve a méhcsaládok elhelyezési és telepítési helyének az erdőgazdálkodóval való egyeztetése szükséges.

 • adatkezelés célja: A Társaság törvényben és kapcsolódó jogszabályban meghatározott hozzájárulás (továbbiakban: engedély) kiállítása végett kezeli a kérelmező (továbbiakban érintett) adatait. Továbbá kapcsolattartási célból a kérelmező önkéntes hozzájárulásával megadott elérhetőségi adatokat.
 • kezelt adatok köre az érintett nevét, lakcímét, anyja nevét és születési helyét és idejét, - amennyiben behajtási engedély is szükséges- a gépjármű típusát és rendszámát, valamint elérhetőségeit (email cím, és telefonszám).
 • adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése
 • adatkezelés címzettje: A Társaság engedély nélküli területhasználókat illetve/és az erdei életközösségben, erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt okozó, illetve az erdőben tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul zavaró ellen az erdészeti hatóságnál erdővédelmi bírság kiszabását kezdeményezi. A hatósági eljárás esetén az adatokat átadja a hatóság részére.
 • külföldi adattovábbítás: nincs
 • adattárolás határideje: Irattári terv
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

erdő igénybevételhez való vagyonkezelői hozzájárulás

Evt. 78. § (1) Erdőt igénybe venni  főszabály szerint csak kivételes esetben, a közérdekkel összhangban lehet. Az erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Az erdőt kizárólag az engedélyben megjelölt határidőn belül, és az abban meghatározott célra lehet igénybe venni.

Az erdő igénybevétele iránti kérelemhez érintettség esetén csatolni kell a érintett ingatlan tulajdonosának és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, illetve haszonélvezeti jog jogosultjának erdőtelepítéshez adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát.

 • adatkezelés célja: A Társaság törvényben és kapcsolódó jogszabályban meghatározott hozzájárulás (továbbiakban: engedély) kiállítása végett kezeli a kérelmező (továbbiakban érintett) adatait. Továbbá kapcsolattartási célból a kérelmező önkéntes hozzájárulásával megadott elérhetőségi adatokat.
 • kezelt adatok köre
 • adatkezelés jogalapja:
 • adatkezelés címzettje: A Társaság engedély nélküli igénybevevőt illetve/és az erdei életközösségben, erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt okozó, illetve az erdőben tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul zavaró ellen az erdészeti hatóságnál erdővédelmi bírság kiszabását kezdeményezi. A hatósági eljárás esetén az adatokat átadja a hatóság részére.
 • külföldi adattovábbítás: nincs
 • adattárolás határideje: Irattári terv
 • adattárolás módja : Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Társaság beszerzéseivel kapcsolatos adatkezelések

Társaság a beszerzéseit a belső szabályzat szerint bonyolítja le, illetőleg az eljárással kapcsolatban keletkezett iratokat, így a beérkezett ajánlattételi anyagokat a belső iratkezelési szabályzatának megfelelőn iktatja.

A beszerzési eljárások lebonyolítása során a Társaság birtokába kerülhetnek személyes adatok. A pályázati dokumentációk tartalmazhatnak egyik vállalkozó adatait, illetve szakmai személyekre vonatkozó kompetencia-igazolásokat is (végzettség igazolása, igazolvány másolatok). A beszerzési eljárások során a kezelt személyes adatok tárolása az adatkezelés céljának megvalósulásáig, legfeljebb azonban az adatfelvételtől számított 8 évig történik.

 • adatkezelés célja: Társaság beszerzésinek belső szabályozásnak megfelelő lebonyolítása, ennek keretében az legmegfelelőbb ajánlatok beszerzése
 • kezelt adatok köre: ajánlatban, pályázati dokumentációban megadott személyes adatok, ajánlattevő, pályázó neve, székhelye, kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetősége, kompetencia igazolás során megadott személyes adatok (végzettség stb.)
 • adatkezelés jogalapja:érintett hozzájárulása, közbeszerzés esetén jogi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelés címzettje:esetlegesen pályázat bonyolító, külső szakértő, tervező
 • adattárolás határideje:Irattári terv szerint
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

 

Követeléskezeléssel kapcsolatos adatkezelések:

A Társaság kintlévőségeinek kezelésére a vonatkozó belső szabályozás alapján első körben a Társaságon belül kerül sor.

 Társaság döntése alapján Társasággal egyedi vagy állandó megbízási jogviszonyban álló ügyvédi irodához, egyéni ügyvédhez , követeléskezelő gazdálkodó szervezethez kerülnek átadásra az ügyek a kintlévőségek, követelések kezelése céljából.

 • adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátása során keletkezett kintlévőségek behajtása illetve Társaság egyéb jogcímen fennálló követeléseinek érvényesítése
 • kezelt adatok köre:az adós neve,  születési neve, anyja neve, születési hely, születési időlakcíme, elérhetősége, követelésre vonatkozó adatok, követelés összege, jogcíme, lejárat ideje, az ezeket alátámasztó iratok
 • adatkezelés jogalapja: Info tv. 6.§ (5) bekezdés c) pontja
 • adatkezelés címzettje: Társasággal szerződésben álló ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd illetve esetlegesen követeléskezelő cég, 
 • adattárolás határideje:a követelés kiegyenlítése vagy a követeléssel kapcsolatos polgári jogi igények elévülése
 • adattárolás módja: Adatkezelő fizikailag védett irodai helyiségeiben, irattárában papír alapon és iratkezelő rendszerében elektronikusan, belső szabályozók szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

 

Vagyonvédelemmel kapcsolatos adatkezelés

Kamerás megfigyelés

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást a „Bakonyerdő Zrt. –Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” tartalmazza.

Be-és kiléptetés:

Fűrészáru Gyár őrzését külső vállalkozó végzi napi 24 órás időtartamban egy fővel. Nappal az őrzést ellátó személy portaszolgálati feladatot is ellát. Elsősorban aki-és beérkező gépjárművek rendszám adatai kerülnek rögzítésre időponttal.

A porta és vagyonőrszolgálat tagja a 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) szerinti személy-és vagyonőrnek minősülnek és megilletik mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek a törvényből fakadnak.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor külön adunk tájékoztatást.
 

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett, az Infotv. 14. §-a alapján, jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában:

  • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
  • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
  • kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
  • kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
  • kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az Adatkezelő minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy megfelelő módon igazolta személyazonosságát.

Az érintettet a törvény szerint megilleti az a jog, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását vagy az adatok törlését (Infotv. 14. §). A jelen pont szerinti tartalmú kérelmeket (a jogszabályi feltételek fennállása esetén) azok benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül el kell bírálni és a döntésről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíteni kell. A tájékoztatást az Infotv. 15. § (1) bekezdése szerint könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal kell teljesíteni.

Az érintett jogainak érvényesítése ingyenes, kivéve, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és e kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi.

A Társaság az érintett jogainak ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.

Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését a Társaság az Infotv. 4. és 25/I.§ szerint végzi. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodással szembeni védelmét. A Társaság titkosítással látja el az elektronikus úton továbbított személyes adatokat.

A Tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására. A tájékoztató módosításáról a Társaság honlapján keresztül értesíti az Érintetteket.

Jogorvoslat


Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap:

www.naih.hu

Az adatkezelés érintettjének lehetősége van adatai védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Mi a véleménye az erdőről,
erdőgazdálkodásról?

Részletek itt

Felelősségteljes erdőgazdálkodás

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Értesítjük aktuális akcióinkról, eseményeinkről ...