Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő megnevezése: Bakonyerdő Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.19-10-500227
Adatkezelő székhelye: 8500 Pápa, Jókai u 46.
Adatkezelő e-elérhetősége: info @ bakonyerdo.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatvédelmi tisztviselő székhelye: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Adatvédelmi tisztviselő e-elérhetősége: dpo @ nador.hu

 

Adatkezelés szabályai:

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
 

Kezelt adatok köre:

Honlap adatkezelése:

Az Adatkezelő saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

Kapcsolatfelvétellel, pályázattal összefüggő adatkezelés

Adatkezelő saját honlapot üzemeltet, amelyen lehetőségük van a látogatóknak a kapcsolatfelvételre, illetve különböző pályázatokon való részvételre.  A kapcsolatfelvételnél a kitölthető formanyomtatvány azonban nem a honlap adatbázisába rögzít, hanem a „form” kitöltése egy e-mailt generál az info @ bakonyerdo.hu címre. Ezt a címet a titkárságon kezelik. Ezáltal a név, az e-mail cím, az üzenet tartalma és tárgya e-mail formájában kerül rögzítésre.

Adatkezelő saját szervereket üzemeltet, ezeken tárolódnak a Társaság címeire érkező e-mailek. A Társaság biztosítva a személyes adatokat, az e-mailben található személyes adatokat csak az azokkal összefüggő célok megvalósulásáig kezeli.

  • adatkezelés célja: a Társasággal történő kommunikáció, kapcsolatfelvétel, pályázatra való jelentkezés
  • kezelt adatok köre: e-mail cím, üzenet tartalma, tárgya, név, az üzenet tartalmában szereplő egyéb személyes adatok
  • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
  • adattárolás határideje: a kommunikáció céljának megvalósulásáig
  • adattárolás módja: elektronikus

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő két különböző tartalmú, egy turisztikai és egy vadászati hírlevelet küld az érdeklődőknek. Hírlevelet mindazok kapnak, akik erre a szolgáltatásra feliratkoznak az Adatkezelő honlapján. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi tájékoztatót, ezt csak az adatkezelési tájékoztató elfogadása, ezáltal az érintett előzetes és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését nyilváníthatja ki. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. Adatkezelő minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

  • adatkezelés célja: a Bakonyerdő Zrt. tevékenységeit népszerűsítő marketing célú adatkezelés
  • kezelt adatok köre: érintett neve,  e-mail címe,
  • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
  • adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
  • adattárolás módja: elektronikus

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Adatkezelő csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

Adatkezelő kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

Koronavírus miatti intézkedések,
Pénztári nyitvatartás

Részletek itt

Felelősségteljes erdőgazdálkodás

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Értesítjük aktuális akcióinkról, eseményeinkről ...