Az irányító testületek, vezető szervek jogállása, általános feladat- és hatásköre

Az irányító testületek, vezető szervek jogállása, általános feladat- és hatásköre

A társaság irányító testületeinek, és vezető szerveinek jogállását, általános feladat- és hatáskörét a Társasági Törvény valamint az Alapító Okirat tartalmazza.

Alapító részvényes

A Bakonyerdő Zrt., mint egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság esetében az alapító részvényes a hatáskörébe tartozó ügyekben „alapító részvényesi határozattal” dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket írásban értesíteni köteles.

Az alapító részvényes hatáskörét az Alapító Okirat határozza meg.

Felügyelő Bizottság

Az alapító részvényes által megválasztott Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

A tulajdonos a társaságnál igazgatóságot nem választott, az igazgatóság jogkörét az Alapító Okiratban rögzített módon és feltételekkel a vezérigazgató gyakorolja.  Emiatt a társaságnál kibővített határkörű, ún.”ügydöntő felügyelő bizottság ” működik.

Könyvvizsgáló

Az alapító részvényes által megválasztott könyvvizsgáló feladata a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá az alapító részvényes elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából megvizsgálni és erről az alapító részvényesnek jelentést előterjeszteni, valamint a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

A társaságnál az alábbi vezetői munkakört betöltő munkavállalók minősülnek vezetőnek

 • az Mt. 188/A- ának rendelkezései értelmében:
  • vezérigazgató,
  • kiemelt vezetők: vezérigazgató-helyettesek,
 • egyéb vezetők: igazgatók, kiemelt osztályvezetők és osztályvezetők.

A vezetői munkakört ellátók általános feladatai:

 • az általuk vezetett szakmai terület (szervezeti egység) képviselete,
 • a társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a szervezeti egységre vonatkozó érvényesítése,
 • a szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos célkitűző, koncepcióalkotó, tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése,
 • a szervezeti egység munkafeltételeinek és működésének biztosítása, operatív információrendszer kialakítása,
 • a feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása,
 • vizsgálja az érvényes rendelkezések betartását és feltárja azok hibás alkalmazását,
 • a szervezeti egység erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való gazdálkodás,
 • a szervezeti egység munkaköreinek meghatározása, létszámnormák kialakítása,
 • a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása,
 • a szervezeti egység érdekeltségi rendszerének kialakítása,
 • a szervezeti egység működése, hiányosságainak feltárása, munkamódszerének javítása, fejlődőképességének biztosítása,
 • a társaság humánpolitikája szervezeti egységre vonatkozó feladatainak végrehajtása,
 • a beosztottak munkájának minősítése, értékelése,
 • képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése.

Vezérigazgató

A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a társaság operatív napi munkáját, a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, illetve az alapító részvényes és a Felügyelő Bizottság döntésének megfelelően.

A vezérigazgató felelős a társaság külső kapcsolatrendszerének kialakításáért és folyamatos működtetéséért.

A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek az alapító részvényes vagy a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket a Felügyelő Bizottság részére delegál. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, melyeket a Felügyelő Bizottság vagy az alapító részvényes nem átadhatóként határoz meg. A vezérigazgató gyakorolja a társaság szellemi foglalkozásúak közé sorolt alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.

Kiemelt vezetők

A kiemelt vezetők szakterületük általános irányítása mellett közvetlenül részt vesznek a társaság jövőképének, stratégiájának és éves terveinek kidolgozásában, megvalósításában, valamint a társaság egészét érintő stratégiai és taktikai döntések előkészítésében és meghozatalában.

A vezérigazgató helyettesek a vezérigazgatót helyettesítik a vezérigazgató távolléte esetén, ezen túlmenően a Termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettes a társaság alaptevékenységének, kereskedelmi és műszaki területeinek, a Gazdasági vezérigazgató-helyettes a tervezési, pénzügyi, kontrolling és humánpolitikai területek irányításával támogatja a társaság vezérigazgatóját.

Egyéb vezetők

Igazgatók

Az igazgatók irányítják az erdészeteket, a BEFAG Parkettagyárat és a Franciavágási Fűrészáru Gyárat, valamint ellenőrzik a vezetésük alatt álló dolgozók munkáját.

Az igazgatók alapvető feladata a társaság Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott jogosultságok és kötelezettségek betartása, és a munkatársakkal való betartatása, a végrehajtás ellenőrzése.

Az igazgatók a Társaság Központjának irányelvei, útmutatásai és tervezési utasításai szerint irányítják az irányításuk alatt működő egység termelési, pénzügyi tervének elkészítését, valamint végrehajtását, a terv szerinti gazdálkodást.

Az igazgatók felelősek

 • az általa irányított egység számára kitűzött célok és feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért,
 • a szakmai feladatok eredményes végrehajtásához szükséges személyi, műszaki anyagi feltételek megteremtéséért,
 • a törvényi előírások, a társasági szabályzatok, és belső utasítások betartásáért és betartatásáért.

Az igazgatók feladataikat a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látják el.

Az igazgatók általános feladatkörébe tartozik mindazon – munkakörükhöz illeszkedő – feladatok ellátása, amelyekkel a vezérigazgató megbízza, illetve amelyek végrehajtására utasítja.

Kiemelt osztályvezetők

A kiemelt osztályvezetők nem minősülnek a Mt. 188/A § szerint vezető állású munkavállalónak, de az osztályoknak a termelési érték előállításában, a jövedelmező, gazdaságos és szabályszerű működés biztosításában betöltött szerepe, a vállalati tevékenység egészét átfogó feladatköre indokolja vezetőik kiemelését. A függelmi viszonyoknak megfelelő vezetőik irányításával részt vesznek a társaság jövőképének, stratégiájának és éves terveinek kidolgozásában, megvalósításában, valamint a társaság egészét érintő stratégiai és taktikai döntések előkészítésében és meghozatalában. Kiemelt osztályvezetők a fahasználati és a faipari termelési és kereskedelmi, valamint az ellenőrzési osztályok vezetői.

Az általuk vezetett szervezeti egység tekintetében feladatuk az irányításuk alá tartozó területeken a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott jogosultságok és kötelezettségek betartása, és a munkatársakkal való betartatása, a végrehajtás ellenőrzése.

A kiemelt osztályvezetők felelősek

 • az általuk irányított osztály számára meghatározott feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért,
 • az általuk irányított területen a törvényi előírások, a társasági szabályzatok, és belső utasítások betartásáért és betartatásáért.

A kiemelt osztályvezetők feladataikat a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látják el.

A kiemelt osztályvezetők általános feladatkörébe tartozik mindazon – munkakörükhöz illeszkedő – feladatok ellátása, amelyekkel a vezérigazgató megbízza, illetve amelyek végrehajtására utasítja.

Osztályvezetők

Az osztályvezetők alapvető feladata az irányításuk alá tartozó területeken a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott jogosultságok és kötelezettségek betartása, és a munkatársakkal való betartatása, a végrehajtás ellenőrzése.

Az osztályvezetők felelősek

 • az általa irányított osztály számára meghatározott feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért,
 • az általa irányított területen a törvényi előírások, a társasági szabályzatok, és belső utasítások betartásáért és betartatásáért.

Az osztályvezetők feladataikat a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látják el.

Az osztályvezetők általános feladatkörébe tartozik mindazon feladatok ellátása, amelyekkel közvetlen felettese megbízza, illetve amelyek végrehajtására utasítja.

A társaság képviselete

A Társaság képviseletére, kötelezettségek vállalására, dokumentumok aláírására a vezérigazgató önállóan, valamint az Alapító Okiratában meghatározott módon a vezérigazgató által felhatalmazott személyek, a felhatalmazásuknak megfelelő módon jogosultak.

A Társaság nevében írt levelek, hatósági ügyiratok, jelentések aláírására a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek önállóan jogosultak; más személy kizárólag a vezérigazgató eseti felhatalmazása alapján jogosult ezen ügyiratok aláírására.

A bélyegző használati jog az aláírási joggal rendelkező vezetőket illeti meg az aláírási jog gyakorlásával azonos módon. A társasági cégbélyegzők szövegfelirata megegyezik az Alapító okiratban megállapított és a Cégbíróságnál bejegyzett elnevezéssel. A társaság ezen kívül rendelkezik a társaság nevét, címét, adószámát tartalmazó bélyegzőkkel. Az azonos szövegű bélyegzőket az azonosítás érdekében sorszámmal kell ellátni. A cégbélyegzők kezelése és nyilvántartása a Pénzügyi, számviteli és humánpolitikai osztályon történik.

Az aláírási joggal és bélyegző használati joggal felhatalmazott alkalmazottak listáját és aláírásuk jogkörét vezérigazgatói utasítás tartalmazza.

Töltse le a Betyárvilág túra
alkalmazásunkat!

Részletek itt

Felelősségteljes erdőgazdálkodás

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Értesítjük aktuális akcióinkról, eseményeinkről ...