Összeférhetetlenség

Összeférhetetlenség

A Bakonyerdő Zrt. működésének átláthatósága, a szabályozás egyértelműsége, a döntési kompetenciák megalapozottsága érdekében az összeférhetetlenségre az alábbi előírások vonatkoznak:

1. A Bakonyerdő Zrt. dolgozói nem lehetnek tagjai, vezető tisztségviselői, illetve munkaviszonyban álló alkalmazottai olyan gazdálkodó szervezetnek (Ptk. 685.§. c. pont), amely a Bakonyerdő Zrt. tevékenységéhez hasonló tevékenységet folytat, vagy a Bakonyerdő Zrt-vel rendszeres üzleti kapcsolatban áll. Ez az előírás az egyéni vállalkozásban végzett tevékenységre is vonatkozik.

Jelen szabályozás tekintetében a Bakonyerdő tevékenységéhez hasonlónak minősül, ha a fenti szervezet a következő tevékenységeket vagy azok valamelyikét végzi:

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0220 Fakitermelés
1610 Fűrészáru gyártás
1622 Parkettagyártás

továbbá a fenti tevékenységekkel összefüggő kis- és nagykereskedelem.

Az 1. pontban megfogalmazott előírás alól kivételt jelent:

 • Részvénytársasági formában működő gazdálkodó szervezet szavazati joggal nem rendelkező részvényeinek birtoklása.
 • A Bakonyerdő Zrt. vagy a dolgozók érdekében alapított szervezetben illetve annak vezető szervében való, a Bakonyerdő Zrt. megbízásából vagy képviseletében történő részvétel.
 • Nem erőgazdálkodással kapcsolatos munkakört betöltő szellemi dolgozó esetében vadásztársaságban, horgászegyesületben tagként vagy az etikai/fegyelmi és az ellenőrző bizottságban való részvétel.
 • Erdőgazdálkodással kapcsolatos munkakört betöltő dolgozó esetében a Bakonyerdő Zrt. területein működő vadásztársaságban tagként; a Bakonyerdő Zrt. területein működő vadásztársaságban tagként vagy tisztségviselőként való részvétel. Jelen előírás esetén a Bakonyerdő Zrt. területein az erdőgazdálkodói és a vadászati jogosultságot egyaránt érteni kell.
 • Magánerdőben – szervezeti formától függetlenül – tulajdonosként vagy résztulajdonosként való részvétel.

Vállalkozói tevékenységre vonatkozó kivételek a vezérigazgató előzetes hozzájárulásával:

 • Erdőművelési munkák végzése, de csak oly módon, hogy saját illetékességi területén csak kivételes esetben végezhet vállalkozói tevékenységet, ha ezt a cég érdeke megkívánja, ebben az esetben a munka elvégzésének ellenőrzése és a számla igazolása az egységvezető feladata.
 • Faanyaghasítás, faanyag fűrészelés a Bakonyerdő Zrt. telephelyén és a Bakonyerdő részére végezve.
 • Csemetetermelés saját területen, illetve a Bakonyerdő Zrt-től bérelt kertben az érvényes szerződés szerint.
 • Közjóléti feladatokhoz kapcsolódó vállalkozói munkavégzés.
 • Vadászati szolgáltatás a vezérigazgató engedélyével, konkrét feladat meghatározással.
 • Fatömeg-becslés, jelölési munkálatok, szakirányítási tevékenység.
 • Mezőgazdálkodási szolgáltatás.
 • Fogatos fahasználati, vadászati és közjóléti tevékenységek a vezérigazgató előzetes jóváhagyásával.

2. A Bakonyerdő Zrt. dolgozói nem köthetnek a Bakonyerdő Zrt. tevékenységével hasonló tevékenységre (l.: 1. pont) vonatkozó jogügyletet saját vállalkozás, vagy más gazdálkodó szervezet képviseletében eljárva. Ez alól kivételt jelent a nem tovább-eladási vagy haszonszerzési céllal történő, hanem az adott termék vagy szolgáltatás iránti személyes vagy családi szükségletet kielégítő vásárlás, beszerzés; illetve saját tulajdonú erdő vagy faanyag eseti értékesítése. Kivétel továbbá a dolgozó csemetetermelési vállalkozása által termelt csemetének a Bakonyerdő Zrt. részére történő értékesítése a vezérigazgató írásbeli hozzájárulásával, az Erdőművelési és Közjóléti osztály átvételével.

Azon dolgozó, akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b. pont) a 1. pontban felsorolt szervezetnek vagy vezető szervének tagja, illetve egyéni vállalkozó: csak a felette munkáltatói jogot gyakorló ellenjegyzésével vagy előzetes hozzájárulásával köthet jogügyletet a Bakonyerdő Zrt. érdekében vagy képviseletében eljárva. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a dolgozó olyan vadásztársasággal vagy horgászegyesülettel köt jogügyletet, amelyben ő maga vagy közeli hozzátartozója tag vagy tisztségviselő.

3. A dolgozó köteles minden naptári év január 31. napjáig a vezérigazgatónak bejelenteni a Bakonyerdő Zrt-vel fennálló munkaviszonyán kívüli, a szabályzat hatálybalépésekor már fennálló további munkaviszonyát illetve nem munkaviszony keretén belül végzett egyéb tevékenységét. Továbbá köteles bejelenteni a dolgozó, ha közeli hozzátartozója az 1. pont szerint a Bakonyerdő Zrt. tevékenységéhez hasonlónak minősülő szervezetben vagy vállalkozásban munkaviszonnyal rendelkezik vagy tevékenységet végez. Bakonyerdő dolgozójára vonatkozó bejelentésnél a bejelentésnek tartalmaznia kell a dolgozó nevét, lakcímét, a Bakonyerdő Zrt.-n belüli munkahelyét és beosztását, a második vagy további munkáltató nevét, címét, az ottani beosztását és munkakörét illetve második vagy további tevékenységének, vállalkozásának megnevezését, székhelyét. Hozzátartozóra vonatkozó bejelentés esetén a bejelentésnek a hozzátartozó nevét, az érintett szervezet megnevezését és az ottani beosztást kell tartalmaznia.

További munkaviszony, tevékenység, vállalkozás addig nem létesíthető, amíg azt a munkáltatói jogok gyakorlója előzetesen nem engedélyezte. Az előzetes bejelentés tartalma a fentiekkel megegyezik.

A szellemi dolgozóknak e tisztségük keletkezésével egyidejűleg – illetőleg jelen szabályzat jóváhagyását követő 45 napon belül – írásbeli összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük, hogy a jelen szabályok által tiltott munkaviszonyt, tevékenységet vagy vállalkozást nem folytatnak.

A részvénytársaság érdekeivel össze nem egyeztethető az is, ha a dolgozó a Bakonyerdő Zrt-vel fennálló munkaviszonyán kívüli egyéb tevékenységét munkaidőben vagy a munkahelyi eszközök igénybevételével végzi.

4. Ha a Bakonyerdő Zrt. egyes dolgozói között közeli hozzátartozói viszony áll fenn, úgy ezen dolgozók

 • a Bakonyerdő Zrt. képviseletében együttesen aláírásra, kötelezettségvállalásra nem jogosultak.
 • Teljesítésigazolás, utalványozás, bankszámla feletti rendelkezésnél együttesen, ill. egymás javára nem járhatnak el.
 • Egyik dolgozó a másik felett nem gyakorolhat semmiféle munkáltatói jogot, még javaslattételi vagy egyetértési jogot sem,
 • Egyik dolgozó a másik felett nem gyakorolhat ellenőrzési jogot.

5. Nem lehet pénztáros, készletek kezelője (illetve ezek helyettesítője) az a központi dolgozó, aki a Bakonyerdő Zrt. központi bankszámlája felett aláírási joggal bír, pénzügyi, könyvviteli, bérelszámolói, anyagbeszerzési, kontrolling, beruházási vagy ellenőrzési munkakörben dolgozik, és érvényesítési, utalványozási vagy ellenjegyzési joggal rendelkezik, továbbá aki a követelések megállapításával, elengedésének (törlésének) jogával rendelkezik.

Az összeférhetetlenségi szabályok alól - indokolt esetben és a Bakonyerdő Zrt. érdekét mindenkor szem előtt tartva - a vezérigazgató írásbeli fe1mentést adhat. Az írásbeli felmentésnek tarta1maznia kell, hogy mely dolgozót milyen tilalom vagy kötelezettség alól és milyen indokok alapján mentesíti. Jelen szabályozás jóváhagyását követően minden korábban kiadott felmentés érvényét veszíti, szükség esetén azt az érintett dolgozónak kell kezdeményeznie.

Az összeférhetetlenségi szabályokban foglalt rendelkezések megszegése illetve be nem tartása a munkaviszony rendkívüli felmondását vonhatja maga után. Amennyiben valamely tevékenység végzése - függetlenül attól, hogy a jelen szabályzat szerint összeférhetetlen e vagy sem - a szabályzat előírásainak megkerülésére irányul, úgy az a munkaviszony rendkívüli fe1mondását vonja maga után.

A bejelentéseket, nyilatkozatokat a dolgozó a felette munkáltatói jogot gyakorló vezetőnek, a vezetők a vezérigazgatónak változás esetén 15 napon belül, évente pedig január 31-ig kötelesek megküldeni. A bejelentéseket, nyilatkozatokat a munkáltatói jogok gyakorlója nyilvántartásba veszi.

6. Beérkező számlák kezelése:

A számlaigazolás folyamatában az igazoló és utalványozó azonos személy nem lehet.

Amennyiben a folyamatban szakmai osztály képviseletében eljáró személy is részt vesz, ő nem lehet azonos az igazoló vagy az utalványozásra jogosult személlyel.

A számlaigazolási folyamatban nem vehet részt az a személy, aki azt a tevékenységet közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

Koronavírus miatti intézkedések,
Pénztári nyitvatartás

Részletek itt

Felelősségteljes erdőgazdálkodás

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Értesítjük aktuális akcióinkról, eseményeinkről ...